1269

Obchodné podmienky pre veľkoobchod


Obchodné podmienky pre veľkoobchod sa riadia príslušnou kupno-predajnou zmluvou firmy VASPO STONE s.r.o.    
                          
 • PLATNOSŤ veľkoobchodných zľiav je len pre okruh sietí = stavebniny, stavivá, ostatné predajne stavebného materiálu, kde je  tovar určený na ďalší predaj konečnému spotrebiteľovi .
 • DOPRAVA ZABEZPEČOVANÁ  DODÁVATEĽOM  z prevádzky výrobcu  VASPO STONE , s.r.o. Trenčianska Turná 1013 do predajne odberateľa  až po  uzatvorení Kupno-predajnej zmluvy .
 
I.
Úvodné ustanovenie

Predávajúci je dlhoročným výrobcom a distributérom atypického obkladového kameňa pod ochrannou značkou VASPO.
Kupujúci je podnikateľom s obchodnými aktivitami predovšetkým v krajinách:  ...
 
II.
Definície

Obchodnou značkou sa rozumie označenie tovaru ochrannou známkou.
Obchodným balením sa rozumie typ balenia určený v prílohe č. 1 Pre každý druh tovaru    ( t. j. napr. balenie po 24 ks v škatuli a pod.).
 
III.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok:
 1. predávajúceho dodať kupujúcemu riadne a včas tovar špecifikovaný v prílohe č. 1 zmluvy (ďalej: „tovar”) a previesť vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho,
 2. kupujúceho prevziať tovar a zaplatiť zaň riadne predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
2. Dodávka tovaru  je dohodnutá v množstve podľa predloženej objednávky kupujúceho potvrdenej predávajúcim a kvalite špecifikovanej v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou  súčasťou tejto zmluvy.
 
IV.
Čas a miesto plnenia

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať dohodnutý tovar kupujúcemu v lehotách a množstvách podľa prijatej a potvrdenej objednávky. Predávajúci môže objednávku odmietnuť, ak presahuje v danom čase jeho výrobné, alebo distribučné možnosti, ako aj z iných dôvodov. Dodávku tovaru možno podľa vzájomnej dohody zmluvných strán uskutočniť naraz, alebo postupne. Predávajúci je oprávnený nedodať kupujúcemu tovar, aj keď potvrdil objednávku a to v prípade, ak kupujúci mešká s úhradou niektorej predchádzajúcej platby v prospech predávajúceho.
Predávajúci je ďalej oprávnený tovar nedodať, ak osoba preberajúca tovar za kupujúceho nie je totožná s kupujúcim, jeho zástupcom (čl. IX., pod 6), osobou s plnou mocou od kupujúceho, alebo ak nejde o verejného dopravcu.
2. Predávajúci je povinný k jednotlivým dodávkam priložiť nasledovné sprievodné dokumenty:
 1. faktúra,
 2. dodací list,
 3. návod na použitie (technickú dokumentáciu).
V.
Kúpna cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa v zmysle zákona o cenách dohodli na cene tovaru stanovenej
v mene EURO podľa cenníka, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. Dohodnutá kúpna cena obsahuje cenu podľa uvedeného cenníka a prípadné zľavy, ktoré sú stanovené podľa prílohy č. 3.
2. Cenník možno meniť v závislosti na zmenách cien vstupu pre výrobu, pričom nové ceny sú platné od dňa uvedeného v novom cenníku. V prípade nesúhlasu kupujúceho s cenníkom má tento právo odstúpiť od zmluvy, pričom táto zmluva stráca svoju platnosť posledným dňom platnosti pôvodného cenníka.
3. Kúpna cena dohodnutá v ods. 1 tejto zmluvy je splatná v lehote 14 dní odo dňa doručenia tovaru kupujúcemu ( ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak). V nejasnostiach sa má za to, že faktúra bola doručená kupujúcemu na tretí deň odo dňa jej zaslania predávajúcim poštou.
4. Predávajúci má právo fakturovať kupujúcemu úrok z omeškania v prípade omeškania s úhradou faktúry, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, s čím kupujúci súhlasí.
5.V prípade nezaplatenia ktorejkoľvek faktúry v termíne jej splatnosti, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody s tým spojenej.
 
VI.
Výhrada vlastníckeho práva

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru až po úplnom zaplatení fakturovanej kúpnej ceny z konkrétnej faktúry predávajúcemu. Do dňa zaplatenia úplnej kúpnej ceny z konkrétnej faktúry kupujúcim predávajúcemu zostáva dodaný tovar výlučným vlastníctvom predávajúceho .

VII.
Záruky

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a prevedení podľa tejto zmluvy a ručí za to, že predmet zmluvy má a bude mať vlastnosti stanovené právnymi predpismi, technickými normami alebo vlastnosti obvyklé a je bez právnych vád.
(Poznámka: výkvet soli s ohľadom na cementový podklad nie je považovaný za vadu výrobku).
Pokiaľ prepravu tovaru nezabezpečuje predávajúci vlastnými dopravnými prostriedkami, za poškodenie výrobkov pri preprave predávajúci nezodpovedá.
2. Predávajúci poskytuje záruku na dodaný tovar počas 24 mesiacov od dodania tovaru. Za dodanie tovaru sa považuje podpísanie listu kupujúcim, alebo jeho zástupcom, alebo odovzdanie tovaru na prepravu verejnému prepravcovi, alebo prepravcovi, ktorého si zabezpečil kupujúci.
3. Vady tovaru, ktoré sa vyskytnú počas záručnej lehoty je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do konca záručnej lehoty.
4. Oznámenie o vadách, ktoré zasiela kupujúci predávajúcemu, musí obsahovať najmenej tieto údaje:
 1. a) code kúpnej zmluvy,
 2. opísanie vád, alebo presné určenie vád a spôsob, ako sa prejavujú.
5. zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci má v prípade vadného plnenia možnosť uplatnenia niektorého z nasledujúcich nárokov:
 1. odstúpiť od zmluvy,
 2. požadovať výmenu vadného tovaru za bezvadný.
 
VIII.
Odolnosti vylučujúce zodpovednosť

1. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností zo zmluvy, ak sa dokáže, že:
 1. nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych nepredvídaných a neodvratných okolností,
 2. prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať,
 3. prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať.
2. Prekážky plnenia uvedené v ods. 1 môžu nastať po nasledujúcich udalostiach:
 1. vojna, vyhlásená i nevyhlásená, občianske vojny, vzbury a revolúcie, pirátske činy, sabotáže,
 2. prírodné katastrofy, napr.: ničivé búrky, cyklóny, zemetrasenia, morský príboj, záplavy, zničenie bleskom,
 3. explózie, požiare, zničenie strojov, výrobní, práve tak ako akýchkoľvek iných zariadení,
 4. bojkoty, štrajky a embargá každého druhu, spomalenie výroby, obsadenie tovární a ich pobočiek, zastavenie práce, ktoré nastalo v podniku povinnej strany,
 5. zásahy úradov, zákonného i nezákonného charakteru, okrem rizika, ktoré predvídala povinná strana.
3. Na účely podľa ods. 1 medzi nepredvídané neodvratné prekážky nepatria tie, ktoré boli spôsobené neudelením úradných povolení, licencií alebo potvrdení, povolení na stály pobyt alebo neschválením formalít potrebných na splnenie zmluvy, ktoré sú v právomoci akýchkoľvek verejných orgánov v krajine povinnej strany, usilujúcej sa o oslobodenie od zodpovednosti.
4. Strana usilujúca sa o oslobodenie od zodpovednosti je povinná bezodkladne informovať o vzniku prekážok a o následkoch na plnenie zmluvných záväzkov. Táto povinnosť vzniká aj vtedy, ak dôvod na oslobodenie od zodpovednosti pominul.
5. Dôvod na oslobodenie od zodpovednosti nastáva v momente, kedy sa o prekážke dotknutá strana dozvedela.. Dotknutá strana je povinná o prekážke ihneď, najneskôr do 48 hodín informovať druhú zmluvnú stranu.
Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú stranu uhradiť škody, ktorým sa mohlo včasným oznámením predísť.
6. Ustanovenia vyššej moci oslobodzujú povinnú stranu od povinnosti uhradiť škodu, pokuty alebo iné zmluvne dohodnuté sankcie, s výnimkou povinnosti platiť úroky, ktoré dlhuje druhej strane, a to počas trvania dôvodu ich platenia.
7. Okrem toho sa primerane predlžuje čas plnenia tak, aby bol pre oprávnenú stranu prijateľný. Počas tejto lehoty sa odopiera oprávnenej strane právo, ak existovalo, na zrušenie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy. Pri stanovení času, ktorý možno považovať za primeraný, treba prihliadať na schopnosť povinnej strany splniť svoj záväzok a na záujem oprávnenej strany splniť tento záväzok napriek omeškaniu. Ak povinná strana nie je schopná svoj záväzok splniť, môže aj oprávnená strana zastaviť svoje plnenie.
8. Ak dôvody na oslobodenie od záväzku trvajú dlhšie, než je únosné, ktorákoľvek zo strán je oprávnená jednostranne oznámiť, že ruší platnosť zmluvy.
9. Každá zo strán si môže ponechať z čiastočného plnenia taký rozsah, aký získala do zrušenia zmluvy. V záujme zabránenia neoprávnenému obohateniu protistrany sú povinné v záujme sa vyrovnať a to bezodkladne.
10. Pokiaľ trvanie vyššej moci nepresahuje 90 kalendárnych dní, sú strany povinné splniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy – pokiaľ sa nedohodnú inak – bezodkladne po tom, ako účinky vyššej moci pominú, pričom dodacie lehoty a ďalšie lehoty sa predlžujú o čas trvania pôsobenia vyššej moci. Za vyššiu moc sa nepovažujú najmä štrajky, výluky, neudelenie úradných povolení, omeškanie dodávok od subdodávateľov a pod.
 
IX.
Dohoda o rozhodnom práve

1. Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, týkajúce sa rokovaní o tejto zmluve medzi zmluvnými stranami strácajú dňom účinnosti tejto zmluvy platnosť a sú plne touto zmluvou nahradené.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán osobitne v tejto zmluve neupravené sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných právnych predpisov, platných na území SR.
3. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy boli neplatné, a to z dôvodu zmeny právnych predpisov zostáva platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy nedotknutá. V takom prípade sa zmluvné strany zaväzujú neplatné ustanovenia nahradiť platnými, inak budú na nimi upravované prípady použité príslušne ustanovenia platných právnych predpisov.
4.Strany si dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy, sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom SR a to aj v prípade, ak by z akéhokoľvek dôvodu nespadal pod vzťahy uvedené v § 261 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník SR.
5.Zmluvné strany sa v súlade s medzinárodnými dohovormi a obchodnými zvyklosťami výslovne dohodli, že pre výklad tejto zmluvy a všetky práva a nároky z nej vyplývajúce je rozhodné slovenské právo a právny poriadok Slovenskej republiky, a to ako právo hmotné, tak  aj procesné. Táto voľba práva má v zmysle medzinárodných dohovorov absolútnu prednosť a záväznosť a obe strany ju vyslovene akceptujú.Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti a právne pomery z nej vyplývajúce alebo vznikajúce, ktoré nie sú priamo v zmluve upravené Obchodným zákonníkom.
6.Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským  súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných  vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu a jeho
rozhodnutie bude pre strany záväzné.
7. Strany berú na vedomie, že Rozhodcovský súd Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory zriadený pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore je stálym Rozhodcovským súdom pre rozhodovanie majetkových sporov vzniknutých z  vnútroštátnych a z medzinárodných obchodno-právnych a občianskoprávnych vzťahov podľa zákona o rozhodcovskom konaní, s prihliadnutím na rozhodujúce právo, v prípade  tejto zmluvy na právo Slovenskej republiky.
(Kontaktné údaje rozhodcovského súdu: sídlo: Gorkého 9, 816 03 Bratislava, SR, tel.:  004212/5443 3291, fax: 004212/5413 1159, email: sopkurad@sopk.sk)
  
X.
Skončenie zmluvy

1. Zmluva môže skončiť:
 1. dohodou zmluvných strán,
 2. splnením záväzkov v zmluve uvedených,
 3. odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
2. Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán v prípade hrubého porušenia zmluvných podmienok druhou zmluvnou stranou.
Za hrubé porušenie zmluvných povinností sa pre potreby tejto zmluvy považuje najmä:
 1. u predávajúceho nesplnenie dohodnutého termínu dodávky,
 2. u kupujúceho nesplnenie niektorej predchádzajúcej úhrady ceny, alebo jej časti.
Odstúpenie musí byť uskutočnené písomnou formou a je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla, uvedenú v identifikačných údajoch tejto zmluvy.
 
XI.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú..
3. Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, týkajúce sa rokovaní o tejto zmluve medzi zmluvnými stranami strácajú dňom účinnosti tejto zmluvy platnosť a sú plne touto zmluvou nahradené.
4. Zmluvné strany sú povinné vzájomne si poskytnúť pri plnení tejto zmluvy súčinnosť.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a včas si oznámiť zmeny všetkých údajov relevantných pre tento zmluvný vzťah.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že vo veciach tejto zmluvy sú oprávnení konať:
za predávajúceho:  Božena Daňová
za kupujúceho: ...
7. Zoznam Príloh zmluvy:
 1. Predmet zmluvy (označenie tovaru zhodné s cenníkom ),
 2. Cenník,
 3. Zľavy.
8. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne jej dodatkov len písomne po vzájomnej dohode.
9. Zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
11. Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch v slovenskom jazyku, z ktorých po jednom obdrží každá zo zmluvných strán.
 
Podstránky obrazok: 

Napíšte nám

all products for color

FOTOSÚŤAŽ 
5 x 100€

fotosutaz
 
Vaše pekné realizácie odmeníme
zaujímavými cenami ...viac
GRAFICKÝ
NÁVRH

grafnavrh
 
Grafický návrh podkladov Vám
vytvoríme úplne ZDARMA ...viac
KATALÓG
katalog
 
Popustite uzdu fantázií
listovaním v našom katalógu ...viac
CASHBACK

 
Využite možnosť vrátenia peňazí
za nápadité realizácie! ...viac

 

AKCIA

Bočný panel

Actions:
https://www.vaspo.sk/akcia-0
Aktuality:
https://vaspo.sk/aktuality
... Prirodzený ako príroda sama ...