1264

GDPR

OCHRANA SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa zákona 18/2018 Zb. zákonov o ochrane osobných údajov vyhlasujeme, že ochrana osobných údajov našej spoločnosti, je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady Európy 2016/679 - GDPR.
 
1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť VASPO STONE, s.r.o., so sídlom
Bánovská 1013, 913 21Trenčianska Turná, IČO 47595019, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 29850/R (ďalej len „spoločnosť VASPO“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
 
2. Účely spracúvania osobných údajov:

A/ Nákup produktov prostredníctvom e-shopu, dodanie produktu, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí  
Spoločnosť VASPO spracúva na účely
      a1) nákupu produktov prostredníctvom e-shopu a ich dodania nasledovné osobné (kontaktné) údaje zákazníka:
 • meno, priezvisko,
 • spoločnosť,
 • IČO,
 • telefónne číslo,
 • e-mailová adresa, adresa,
 • údaje o zakúpenom produkte a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti VASPO),
     a2)    vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode a1) aj
 • údaje o reklamovanom produkte a
 • údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii,
     a3)     riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode a1) aj
 • údaje poistenom produkte a
 • údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.
Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účely podľa
 • odsekov a1) a a3) je Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“),
 • odseku a2) je Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou VASPO je podľa odsekov a1) a a3)  nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe produktu, resp. dohody o zabezpečení poistenia a podľa odseku a2) na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti VASPO.
 
Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
 • predajcovia , obchodný firmy
 • servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány
  v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia,
 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti VASPO.
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

B/ Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu  
Spoločnosť VASPO na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu spracúva nasledovné osobné údaje zákazníka:
 • meno a priezvisko
 • spoločnosť
 • IČO
 • fakturačná adresa
 • telefónne číslo
 • e-mailová adresa
 • dopravné detaily objednávok.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou VASPO je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný produkt.

C/ Nezáväzná objednávka produktov  
Na účely nezáväznej objednávky produktov (rezervácie) spoločnosť VASPO spracúva nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo,
e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou VASPO je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku produktu.
 
Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:
Predajcovia , obchodný zástupcovia firmy
 
Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.

D/ Objednávka produktov v mene zákazníka cez e-shop na predajni  
Spoločnosť VASPO spracúva na účely objednávky tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni jeho nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová, adresa
a údaje o objednanom tovare.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou VASPO je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru.
 
Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:
Predajcovia , obchodný zástupcovia firmy
 
Osobné údaje sú spracúvané do prevzatia produktu zo strany zákazníka alebo predčasnému ukončeniu zmluvy o kúpe tovaru.

E/Registrácia v e-shope  
Na účely registrácie a prevádzky e-shopu spoločnosť VASPO spracúva nasledovné osobné údaje:
 • meno, priezvisko,
 • adresa trvalého pobytu,
 • e-mailová adresa,
 • IČO,
 • história objednávok a členstva.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou VASPO je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.
 
Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:
 • predajcovia , obchodný zástupcovia firmy
 
Osobné údaje sú spracúvané po dobu registrácie v e-shope.

F/Riešenie sťažností zákazníkov  
Spoločnosť VASPO spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje:
 • meno, priezvisko,
 • údaje uvedené v sťažnosti,
 • adresu,
 • telefónne číslo alebo
 • e-mailovú adresu.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou VASPO je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.
 
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

G/Uplatňovanie nárokov  
Spoločnosť VASPO spracúva na účely uplatňovania svojich nárokov nasledovné údaje:
 • údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi,
 • údaje uvedené v reklamáciách,
 • údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou VASPO,
 • údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti VASPO,
 • údaje uvedené v záznamoch o krádežiach,
 • údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti VASPO.
Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti VASPO. Oprávneným záujmom spoločnosti  VASPO je ochrana jej majetku, ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti  VASPO.
 
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
 • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty, počas ktorej môžu byť voči spoločnosti VASPO uplatňované nároky, alebo počas ktorej
si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

H/Plnenie zákonných povinností  
Spoločnosť VASPO spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až g) na účely plnenia svojich zákonných povinností.
 
Právnym základom spracúvania je Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon
o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou VASPO.
 
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
 • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom.
 
3. Práva dotknutej osoby
 
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.
 
Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo
 1. požadovať prístup k osobným údajom,
 2. na opravu osobných údajov,
 3. na vymazanie osobných údajov,
 4. na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 5. právo na prenosnosť osobných údajov a
 6. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.
Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti VASPO najmä:
 1. písomne - zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti vedeniu  spoločnosti VASPO,
 2. elektronicky - zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu vaspo@vaspo.sk alebo
 3. telefonicky - na čísle ++421 32 6585 218
 4. použitím príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov ako napr. Nariadenie GDPR, zákon č.18/2018 Z. z. apod.
  
Trenčianska Turná
Dňa 02.05.2018
 
Podstránky obrazok: 

Napíšte nám

all products for color

FOTOSÚŤAŽ 
5 x 100€

fotosutaz
 
Vaše pekné realizácie odmeníme
zaujímavými cenami ...viac
GRAFICKÝ
NÁVRH

grafnavrh
 
Grafický návrh podkladov Vám
vytvoríme úplne ZDARMA ...viac
KATALÓG
katalog
 
Popustite uzdu fantázií
listovaním v našom katalógu ...viac
CASHBACK

 
Využite možnosť vrátenia peňazí
za nápadité realizácie! ...viac

 

AKCIA

Bočný panel

Actions:
https://www.vaspo.sk/akcia-0
Aktuality:
https://vaspo.sk/aktuality
... Prirodzený ako príroda sama ...